اجراي ماده 63 قانون خدمت وظيفه عمومي 1395/08/10
>> دانلود فایل بخشنامه

بخشنامه به كليه اتحاديه هاي محترم صنفي تحت پوشش

باسلام

به پيوست نامه شماره 1/1/1/4/3/1914 مورخ 20/6/95 اداره محترم نظارت براماكن عمومي فا استان خراسان رضوي در خصوص اجراي ماده 63 قانون خدمت وظيفه عمومي جهت استحضار، اقدام و اطلاع رساني به اعضاي محترم تحت پوشش ارسال مي گردد.

 

محمود بنانژاد مشهدي

رئيس اتاق اصناف مشهد