معرفي وجانمايي كليه واحدهاي صنفي در اپليكيشن بالون 1395/07/14
>> دانلود فایل بخشنامه

بخشنامه به كليه اتحاديه هاي محترم صنفي تحت پوشش

باسلام

پيرو نامه هاي 3136/د/300/10 مورخ 01/07 95 و 2820/د/300/10-11/06/95 و 2337/د/300/10- 12/05/95 و باعنايت به امضاي تفاهم نامه فيما بين اتاق اصناف مشهد و شركت محترم پاژپويش در خصوص معرفي و جانمايي كليه واحدهاي صنفي مشهد در اپليكيشن بالون باستحضار مي رساند دستور فرمايند نسبت به معرفي اپليكيشن مذكور به نحو مقتضي اطلاع رساني گردد.

 

                                                            محمودبنانژاد مشهدي

                                                           رئيس اتاق اصناف مشهد