بخشنامه الزام مشاركت كليه دستگاههاي اداري در اطلاع رساني طرح سرشماري نفوس ومسكن 1395/07/03
>> دانلود فایل بخشنامه

بخشنامه به كليه اتحاديه هاي محترم صنفي تحت پوشش

باسلام

ضمن عرض تبريك به مناسبت فرارسيدن هفته امامت و ولايت به پيوست تصوير نامه شماره 2551/3/3853 مورخ 23/06/1395 فرمانداري محترم مشهد با موضوع مشاركت كليه دستگاههاي اداري در امر اطلاع رساني طرح سرشماري عمومي نفوس ومسكن به حضورارسال مي گردد. شايسته است به نحو مقتضي به اعضاء تحت پوشش اطلاع رساني فرمايند. و نسبت به نصب بنر در فضاي داخلي و خارجي اتحاديه و بيان روش هاي سرشماري اقدام گردد.

 

                                              محمود بنانزاد مشهدي

                                              رئيس اتاق اصناف مشهد