نام و نام خانوادگی : حسين رستمي پست ادرای : مدير اجرائي
شماره تلفن : داخلي 114 توضیحات :
نام و نام خانوادگی : آقاي عليزاده پست ادرای : بايگان
شماره تلفن : داخلي131 توضیحات :
نام و نام خانوادگی : حسن مهر پويا پست ادرای : پذيرش وتداركات
شماره تلفن : داخلي 121 توضیحات :
نام و نام خانوادگی : مغربي پست ادرای : دبيرخانه
شماره تلفن : داخلي 119 توضیحات :
نام و نام خانوادگی : سيدابوالفضل حسيني پست ادرای : اداري
شماره تلفن : داخلي 120 توضیحات :
نام و نام خانوادگی : ميرزائي پست ادرای : شكايات
شماره تلفن : داخلي 136 توضیحات :
نام و نام خانوادگی : محمودي پست ادرای : امورمالي
شماره تلفن : داخلي 115 توضیحات :